http://www.sienkiewicz2d.witryna.info/


        

Zalety oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej

 

Ocenianie postępów uczniów w nauce nie jest czynnością łatwą. Wymaga od nauczyciela dużego doświadczenia oraz rzetelności w celowej obserwacji , opartej na systematycznej kontroli pracy uczniów, jak również obserwacji ich rozwoju.

Celem pierwszego etapu edukacyjnego jest kształtowanie umiejętności dziecka służącego zdobywaniu wiedzy na dalszych szczeblach edukacji. Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności dzieci powinny nauczyć się samokontroli  i samooceny wykonywanej pracy. Postawa nauczyciela wykazującego  mocne i słabe strony wykonywanej przez ucznia  pracy, jego sugestie dotyczące usprawnienia pracy, powinny budować właściwą samoocenę dziecka i  poczucie jego wartości.

Oceną zainteresowani są nauczyciele, uczniowie i rodzice.

 

 Ocena pełni  funkcje:

-         diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela,

-         informacyjną – przekazującą informacje co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć,  jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, zrozumieć jaki jest wkład jego pracy,

-          korekcyjną – odpowiadającą na pytanie co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić,

-          motywacyjną – zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu,

-          rozwojową – odpowiadającą na pytania czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest tempo i dynamika tych zmian.

Dzięki ocenie opisowej uczeń otrzymuje od nauczyciela dokładne informacje o swoim rozwoju, dla nauczyciela jest to natomiast sygnał dotyczący skuteczności stosowanych metod nauczania, strategii wychowawczych, organizacji pracy. Dzięki ocenie uczeń może wyrównać dostrzeżone przez nauczyciela braki, a nauczyciel dostrzec ujawniające się    talenty i indywidualne predyspozycje uczniów.

Najczęściej dokonywana jest ocena :

-      bieżąca – bezpośrednio w czasie zajęć, wskazać mocne i słabe strony pracy i sposoby poprawy,

-      semestralna / śródroczna / – ma charakter bardziej ogólny i pełniej informuje o aktywności dziecka, ocena okresowa powinna mieć z jednej strony charakter diagnostyczno – informacyjny ,  wspomagać rozwój dziecka , z drugiej zaś powinna być motywująco - afirmacyjna , zachęcająca do samorozwoju,

-       roczna / końcoworoczna / - podkreśla zmiany w rozwoju dziecka , wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie semestralnej.